ОПЛАТА

"Возвращаю радость вождения"... (096)717-3-717

 

Платная консультация АДВОКАТА

Консультация проходит в телефонном режиме. Время консультации до 30 минут. В случае заключения в дальнейшем договора на предоставление адвокатских услуг, действует скидка на стоимость консультации. Разговор по телефону происходит за счет адвоката.

Стоимость услуги составляет 200 грн.

Платная консультация АДВОКАТА с выездом к заказчику для ознакомления с документами

Для проведения консультации и ознакомления с документами АДВОКАТ выезжает к вам. После ознакомления с документами, предоставляется устная консультация по интересующему вас вопросу. Длительность консультации не более 40 минут. В случае заключения в дальнейшем договора на предоставление адвокатских услуг, действует скидка на стоимость консультации. Выезд АДВОКАТА в пределах г. Киева входит в стоимость консультации.

Стоимость услуги составляет 800 грн.

Срочный выезд адвоката на место ДТП

В сложных случаях, когда на месте ДТП требуется присутствие АДВОКАТА, для защиты ваших интересов вы можете заказать и оплатить услугу «Срочный выезд АДВОКАТА» на место ДТП. Выезд осуществляется круглосуточно в течении часа. Территория — Киев и Киевская обл. Выезд АДВОКАТА в пределах г. Киева входит в стоимость услуги.

Стоимость услуги составляет 2000 грн.

Защита по ст.130 КУоАП

Полный пакет услуг адвоката по ст. 130 КУоАП («ВСЕ ВКЛЮЧЕНО») включат в себя:

 1. Ознакомление с материалами дела в суде
 2. Разработка тактики и стратегии вашей защиты с учетом вашей ситуации и судебной практики.
 3. Составление жалобы на работников полиции
 4. Участие во всех судебных заседаниях (как правило их не меньше 3-х)
 5. Составление процессуальных документов (жалобы, ходатайства, заявления и т.д.)
 6. Истребование доказательств.
 7. Работа со свидетелями.
 8. Обжалование медицинского заключения.
 9. Подготовка апелляционной жалобы и участие при ее рассмотрении в суде.

Территория — Киев и Киевская обл. Выезд АДВОКАТА в пределах г. Киева входит в стоимость услуги. Для ознакомления с документами и разработки тактики и стратегии вашей защиты АДВОКАТ выезжает к вам.

СТОИМОСТЬ полного пакета услуг «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» составляет 10000 грн.

 

Основные условия договора

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Бюро приймає доручення Клієнта та бере на себе зобов’язання надати Клієнту правову допомогу (професійну правничу допомогу)щодо:
  • Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань.
  • Складання звернень (заяв, скарг, пропозицій) та інших документів правового характеру.
  • Складання процесуальних документів (заперечень, клопотань, претензій, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв про вжиття заходів забезпечення позову та інших документів відповідно до вимог процесуального законодавства).
  • Представництва та захисту інтересів Клієнта в будь-яких органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності та підпорядкування, а також у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного, кримінального та конституційного судочинства, провадження у справах про адміністративні правопорушення, органах державної виконавчої служби, органах Національної поліції України, прокуратури, органах Державної фіскальної служби України та усіх інших правоохоронних органах, органах Державної реєстраційної служби України, Міністерства юстиції України тощо з будь-яких питань.
 2. ПОВНОВАЖННЯ БЮРО ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТА
  • Клієнт надає Бюро наступні повноваження: бути представником Клієнта у судових органах України будь-якої ланки з усіма необхідними для того повноваженнями, які надано законом позивачеві, відповідачу, третій особі, заявнику, зацікавленій особі, потерпілому, підозрюваному, обвинуваченому, особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, з питань, пов’язаних із захистом прав, у тому числі право: пред’явити від імені Клієнта та у його інтересах відповідний позов (позови); брати участь у судових засіданнях; заявляти клопотання та відводи; давати усні та письмові пояснення у судах, які розглядають справу Клієнта; повністю або частково відмовлятися від позовних вимог; визнавати повністю або частково позови; змінювати підстави або предмет позовів; зменшувати або збільшувати предмет та/або вартість позовних вимог; укладати мирові угоди; передавати справу на розгляд третейського суду; оскаржувати рішення (ухвали, постанови) суду та користуватись іншими процесуальними правами, що передбачені законом; отримувати рішення (ухвали, постанови) суду (їх завірені у встановленому порядку копії); подавати виконавчі документи до стягнення, а також отримувати, підписувати та подавати від імені Клієнта та у його інтересах усі необхідні документи (серед іншого, але не виключно, заяви, заперечення, замовлення, клопотання, скарги, у тому числі апеляційну та касаційну, доповнення до них, додаткові документи тощо; представляти інтереси Клієнта усіма законними способами у судових органах та перед іншими органами, діяльність яких пов’язана із вирішенням питань, передбачених Договором; ознайомлюватися з матеріалами справи та з матеріалами виконавчого провадження – при звернення виконавчого документа до виконання; отримувати належне Клієнтові майно та грошові суми; робити виписки та копії з документів, що є в матеріалах справи та порушувати питання про їх засвідчення  у встановленому для того порядку; заявляти відводи у випадках, передбачених чинним законодавством України; брати участь у судових засіданнях та у дослідженні доказів; замовляти проведення експертизи; наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникнуть у ході судового процесу, якщо це дозволяється процесуальним законодавством, та при здійсненні виконавчого провадження; заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників процесу та/або виконавчого провадження; оскаржувати рішення суду до касаційної інстанції; апелювати до вищої судової інстанції; оскаржувати дії чи бездіяльність посадових осіб (у тому числі виконавчих органів) у встановленому законодавством позасудовому порядку та користуватися при цьому усіма правами, передбаченими чинним законодавством, сплачувати державне мито, обов’язкові збори та інші необхідні платежі; вчиняти всі інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень та які, на думку Бюро, будуть доцільними для правильного і ефективного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.
  • Безпосереднє представництво інтересів Клієнта від імені Бюро за цим договором здійснює адвокат ХАРЧЕНКО Сергій Вікторович, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5796. Бюро може залучати до виконання укладених ним договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. При цьому зобов’язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
  • Визначений цим Договором об’єм правової допомоги може бути змінений (збільшений/зменшений) виключно за згодою Сторін, шляхом укладення додаткової письмової угоди.
 3. ГОНОРАР
  • Розмір гонорару, який Клієнт сплачує Бюро за надану в межах цього Договору правову допомогу, визначається сторонами окремою додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору. Така додаткова угода може бути викладена у формі додатку до Договору, який набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками Сторін.
 4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  • Цей договір діє з моменту погодження сторонами усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору та додатків (додаткових угод) до нього і діє до 31.12.2018 року але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань по договору.
  • Клієнт має право у будь-який час відмовитися від правової допомоги за чинним Договором та розірвати його в односторонньому порядку, попередивши про це Бюро не пізніше як за 5 робочих днів письмовим повідомленням. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити Бюро гонорар за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а Бюро зобов’язане повідомити Клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору, а також повернути Клієнту документи, отримані від останнього або для нього у зв’язку із наданням правової допомоги, крім тих, які були залучені Адвокатом, який залучається Бюро до надання правової допомоги Клієнту, до матеріалів справ у суді, органах досудового слідства, прокуратури або при надісланні скарг/заяв/звернень до інших установ.
  • Бюро має право відмовитися від надання правової допомоги Клієнту у випадках:
   • Якщо Клієнт діє всупереч порадам Адвоката, який залучається Бюро до надання правової допомоги.
   • Якщо Клієнт використовує поради Адвоката, який залучається Бюро до надання правової допомоги, для вчинення правопорушення.
   • Якщо Клієнт не виконує прийняті на себе за чинним Договором зобов’язання, у тому числі в частині оплати гонорару та додаткових витрат, обумовлених Договором.
 1. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Договір укладений Сторонами у двох автентичних примірниках – по одному для кожної із Сторін.
  • Повноваження адвоката щодо представництва/захисту інтересів Клієнта перед особами, які не є сторонами цього Договору, підтверджуються цим Договором.
  • У випадках, передбачених чинним законодавством України, повноваження адвоката щодо представництва/захисту інтересів Клієнта можуть також підтверджуватись ордером, до якого додається витяг з цього Договору, підписаний Сторонами.
  • Положення цього Договору та додатків до нього щодо гонорару можуть бути розголошені Бюро у випадку стягнення заборгованості Клієнта по оплаті наданої правової допомоги в судовому порядку.

 

 

Заказать звонок
+
Жду звонка!